“మీ క్రైస్తవులు చెప్పుకుంటున్నట్లుగా, యేసు క్రీస్తు ప్రభువు దేవుడైతే ఆ విషయము ఆయన ఎందుకని స్పష్టముగా చెప్పలేదు?” అని కొందరు అడుగుతుంటారు. మరి కొందరు, “యేసు క్రీస్తు ‘నేను దేవుడిని’ అని చెప్పినట్లు బైబిలులోనుండి ఒక్క చోట చూపించినా నేను నమ్ముతాను” అంటారు. ఇంకా కొంతమందైతే  యేసు “దేవుడు” అని బైబిలు చెప్పటము లేదు అని నమ్ముతారు, కాని అత్యుత్సాహం కలిగిన క్రైస్తవులు ఆయన ఎవరో వివరించబోయి ఒకటిని పదింతలుగా విస్తరించి చెప్పటానికి పూనుకుంటారు. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తనను తాను బాహాటముగా చూపించుకొనుటకు బదులుగా,పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…