ఆద్‌ అనే ఒక జాతి ప్రజలు నోవాహు తరువాత కాలంలోజీవించినట్లు  ఖుర్‌’ఆన్‌లో మనము చూస్తాము. ఆద్‌ జాతి ప్రజలు అధికమైన భాగ్యవంతులు, అయినను, వారు దేవుని యెడల అవిధేయత కలిగిన ప్రజలు. ఆద్‌ జాతి ప్రజలను దేవుడు పడమటి గాలిని విసరింప చేసి నాశనము చేసినట్లుగా ఖుర్‌’ఆన్‌ తెలియజేస్తుంది. దేవుని దిక్కరించినవారికి కలుగు దుర్గతిని ఎట్టిదో తెలియజేయుటకు ముహమ్మద్‌ తరచుగా ఆద్‌ జాతి ప్రజలను దృష్టాంతములుగా చూపుతుండేవాడు.పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

A.S. అనేది అలైహి స్సలామ్ యొక్క సంక్షిప్త పదము, తెలుగులో సంక్షిప్తముగా “అలైహి” అని కూడా పిలుస్తారు. “అలైహి” లేక “అలైహి స్సలామ్‌” అనగా (దేవుని) సమాధానము ఆయనతో/ఆయనపై ఉండును గాక! “అలైహ స్సలామ్‌” అనగా సమాధానము ఆమెతో ఉండును గాక!పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

After Hijra. అనగా హిజ్రా తరువాత. ఈ తేదీనుండి ముస్లింలు తమ కాలమును/తేదీలను లెక్కిస్తారు. హిజ్రా (هِجْرَة), హిజ్రాహ్ లేదా హిజ్రత్ మహమ్మదు ప్రవక్త మరియు అతని అనుయాయులు మక్కా నుండి మదీనాకు క్రీ.శ. 622, జూలై 16న వలసవెళ్ళారు. ఈ వలస వెళ్ళడాన్నే హిజ్రత్ అని అంటారు. ముస్లింలు ఇక్కడినుంచి తమ శకమును లెక్కించుకుంటారు. క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకముకు బదులుగా, హిజ్రాకు పూర్వము మరియు హిజ్రాకు తరువాత అని వారు కాలమును లెక్కించుకుంటారు. ముస్లింల కాలెండరు నుంచి క్రైస్తవుల కాలెండరు తేదీలను తెలుసుకునే విధానముపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ KA’BAH; KAABA; KABAH § KAFIR; KAFIRUN § KAFUR § KALBI, AL- § KHADIJA § KHAIBAR § KHALIFA § KHALIFITES § KHARIJITES § KHAYBA § KHILAFA § KILLING § KINDI, AL- § KINDNESS § KINGS § KISSING § KITAB § KITHMAN § KNOWLEDGE § KORAH § KORAN § KUBRAWIYYA § KUFFAR § KUFRపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ JA’FAR B. MUHAMMAD B. ALI. B. AL-HUSAYN, AL-SADIQ, ABU ABD ALLAH § JABIT § JACOB § JADIDISM § JAHILIYA, AL- § JAHL, ABU § JALALAN, AL- § JAMAAT; JAMA’AT § JANNA § JANNAH § JAZAKALLAH KHAIR § JEFFERY, ARTHUR § JERICHO § JERUSALEM JESUS § JEWISH § JEWS § JIHAD; J.H.D. § JILBAB § JINN § JIZYA § JOB § JOHN OF DAMASCUS § JOHN THE BAPTIST § JONAH § JORDAN § JOSEPH § JOURNEY (THE, BY NIGHT) § JUBRA; JABR § JUDGING § JUDGMENT § JUDI, AL- § JUMA’AH § JUNAYD, AL- § JUSTICEపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ IBADAT; ‘IBADAT § IBLIS § IBN ABBAS § IBN ADAM VERSE § IBN HAZM § IBN ISHAQ § IBN SINA § IBN TAYMIYYA § IBN UMM MAKTUM § IBN § IBRAHIM B. MUHAMMAD § IBRAHIM § ‘IDDA § IDOLATERS § IDOLATRY § IDOLS (NAMES OF) § IDRIS § IFTAR § IGNORANCE § IHRAM § IJMA; IJMAA § IJTIHAD § ILHAM § ILL § ILLITERATE, MUHAMMAD § ‘ILLIYIN § IMAM § IMAN AL-MUFASSAL § IMAN § IMMACULATE CONCEPTION § IMMORALITY § IMPOSTERS § IMRAN; ‘IMRAN § IMRU-UL-QUAIS § IN SHA ALLAH; IN SHA’ ALLAH; IN SHAA ALLAH § INHERITANCE § INJEEL; INJIL § INSPIRATION §పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ EARTH § EARTHQUAKE § EAST AND WEST (THE) § EASTER § EBIONITES § ECLIPSE § ECOLOGY § EDEN (GARDENS OF) § EGYPT § EHRMAN, Bart § EID § ELEPHANT, THE § ELIAS § ELIJAH § ELIJAH MUHAMMAD § ELISHA § EMBRYOLOGY § EMIGRATION § ENEMIES § ENVY § EQUALITY § ESPOSITO, John L. ESA § EVE § EVIL EYE § EVIL § EVOLUTION(?) § EXTREMISM § EYE, EVIL § EZEKIEL § EZRAపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ DA’UD, ABU § DAJJAL, AD- § DANGER § DAR UL-HARB § DAR UL-ISLAM § DAR … § DATE PALMS § DATES § DAUD § DAUGHTERS § DAVID § DaVinci Code § DAWAH; DAWA; DA’WA; DA’WAH § DAWOOD § DAY § DEAD SEA SCROLLS § DEAD § DEATH § DEBATES, Muslim-Christian § DEBT § DECEPTION § DEED § DEEDAT, AHMAD § DEEN § DEFENSE § DEIFICATION § DEITIES § DELUGE, THE § DEMONS, DEMONIC § DEPOSITS § DESECRATION § DEVIL § DHARR, ABU § DHIKR § DHILLA § DHIMMI § DHIMMITUDE § DHU NUN § DHU’L-KIFL § DHU’L-QARNEYN § DHUHR § DHUL HIJJAH § DHULపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ CADI § CAESAR § CAETANI, LEONE § CAIN AND ABEL § CAIR § CALENDAR § CALF, THE GOLDEN § CALIPH § CAMEL § CANAAN § CANAANITES § CAPTIVES § CARAVANS § CARTOONS § CATTLE § CAVE, THE PEOPLE OF § CHAM § CHARITY § CHARMS § CHASTITY § ‘CHASTITY HOUSES’ § CHESS § CHILDBIRTH § CHILD BRIDES § CHILDREN OF ADAM § CHILDREN OF ISRAEL § CHILDREN § CHINA § CHRIST § CHRIST, ANTI- § CHRISTIANITY § CHRISTIANS § CHRISTMAS § CHRONOLOGY OF ISLAM § CHURCHES § CIRCUMCISION § CLANS, BATTLE OF THE § CLEANLINESS § CLOTHING § COMFORTER § COMMANDMENTS § COMMISSION ONపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ BAAL § BABA RODE SHAH § BABAR’S WILL § BABEL § BACA § BACKBITING § BADAWI, DR. JAMAL § BADR, THE BATTLE OF § BAHIRA § BAIDAWI, AL- § BAKKAH § BAKR, ABU § BALAAM § BANKING / FINANCE § BANU QAINUQA § BANU QAYNUQA § BARNABAS § BARNABAS, THE GOSPEL OF § BARTON, JAMES L. § BEASTS § BEATING OF WOMEN § BECCA § BEDOUIN § BEES § BEGET, BEGOTTEN § BEGGING § BEHAVIOR § BEHEADING § BELIEF § BELIEVERS § BEQUESTS § BHAVISHYA PURANA § BIBLE § BID`AH § BIOLOGY § BIN BAZ, Sheikh § BIRDS § BIRTH § BIRTH RATE §పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…