ఈ క్లుప్తమైన సమాచారమే క్రీస్తు దైవత్వమును గూర్చి క్రొత్తనిబంధన మనకు ఇస్తున్న సమగ్రమైన సమాచారము అని దీని భావము కాదు. కాని క్రీస్తు దైవత్వమును నిరూపించుటకు ఇది ఒక విధానము.పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…