యేసు క్రీస్తు పునరుత్థానము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనదని చెప్పటానికి అనేక కారణాలున్నాయి. మొదటిగా, యేసు క్రీస్తు పునరుత్థానము దేవుని యొక్క అపరిమితమైన శక్తిని తెలియజేస్తుంది. పునరుత్థానమును నమ్మటమంటే, దేవుని నమ్మటమే. దేవుడుండియుంటే, ఈ సృష్టిని ఆయన చేసియుంటే మరియు ఈ సృష్టంతటిపైన ఆయనకు అధికారముంటే, ఖచ్చితముగా ఆయనకు మృతులను లేపే శక్తి ఉంటుంది. ఆయనకు ఆ విధమైన శక్తి లేకుంటే, మన విశ్వాసానికి మన ఆరాధనకు ఆయన యోగ్యుడు కాదు. జీవమును సృజించినవాడు మాత్రమే మరణము తరువాత దానిని తిరిగి బ్రతికించగలడు, ఆయన మాత్రమే అఘోరమైన ఆ మరణమును సైతము ఓడించగలడు, ఆయన మాత్రమే మరణపు ముల్లును తీసివేసి, సమాధిపైన విజయమును పొందగలడు (1కొరింథీ 15:54-55).  యేసు క్రిస్తు ప్రభువును సమాధినుండి తిరిగి లేపుటవలన, జీవ మరణములపైన తనకు సార్వభౌమాధికారము కలదని దేవుడు మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు.పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: యెషయా 44:24లో భూమ్యాకాశములను సృజించినపుడు  యెహోవా దేవుడు ఒక్కడే ఉన్నాడని వ్రాయబడింది. యెషయా 42:1ని మత్తయి సువార్త 12:18లో ఉటంకిస్తూ యెహోవా పంపుతాను అనిన ఆయన సేవకుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అని వ్రాసారు. ఇప్పుడు (నిర్గమ 20:2-3 ప్రకారముగా) యెహోవా ఒక్కడే నిజమైన దేవుడైతే, తానొక్కడే భూమ్యాకాశములను సృజించి తన సేవకుని (అనగా యేసు క్రీస్తును) పంపినవాడైతే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యెహోవా కాదు అనేది దాని అర్థం అయ్యుండాలి. అయితే క్రైస్తవులు ఎందుకు తమ స్వంత బైబిలు బోధిస్తున్నదానికే విరుద్ధముగా మాట్లాడుతున్నారు? (*)  జవాబు: మొదటిగా గమనించితే, అడుగబడిన ప్రశ్నన యెహోవాను త్రై-వ్యక్తిత్వానికి భిన్నమైన ఏక-వ్యక్తిత్వమును కలిగినవానిగా ఊహించుచు యునిటేరియనిజమ్‌ (ఏకేశ్వరోపాసన) వారు వేసినదిగా మనము గ్రహించగలము. ఆ విధముగా ఊహించుకొని ఆ ప్రశ్నను అడుగుటనుబట్టిపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న:  తండ్రి అద్వితీయ సత్యదేవుడని యేసు క్రీస్తు ప్రభువే అంటున్నారు. త్రిత్వోపాసకులేమో తండ్రి మరియు కుమారుడు వేర్వేరు వ్యక్తులు, ఒక్కడే వ్యక్తి కాదు అంటారు. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు దేవుడు అనుటను ఆయనే తృణీకరిస్తున్నట్లు ఇది రుజువు చేయుటలేదా? జవాబు: పై ప్రశ్నను అడుగుతున్నవారు స్పష్టముగా ఏకేశ్వరోపాసనను అనగా ఒకే ఒక వ్యక్తి యైన దేవుడు (పేరుకు తండ్రి) మాత్రమే ఉన్నాడని ఊహించుకుంటూ, ఆ ఊహను లేఖనభాగానికి అంటగట్టుతూ అడుగుతున్నారు. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పిన విషయమును సరిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎవరైనా ఆ లేఖన భాగాన్ని దాని పూర్వోత్తరభాగ సంధర్భమంతటిని చదవాలి:పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

“మీ క్రైస్తవులు చెప్పుకుంటున్నట్లుగా, యేసు క్రీస్తు ప్రభువు దేవుడైతే ఆ విషయము ఆయన ఎందుకని స్పష్టముగా చెప్పలేదు?” అని కొందరు అడుగుతుంటారు. మరి కొందరు, “యేసు క్రీస్తు ‘నేను దేవుడిని’ అని చెప్పినట్లు బైబిలులోనుండి ఒక్క చోట చూపించినా నేను నమ్ముతాను” అంటారు. ఇంకా కొంతమందైతే  యేసు “దేవుడు” అని బైబిలు చెప్పటము లేదు అని నమ్ముతారు, కాని అత్యుత్సాహం కలిగిన క్రైస్తవులు ఆయన ఎవరో వివరించబోయి ఒకటిని పదింతలుగా విస్తరించి చెప్పటానికి పూనుకుంటారు. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తనను తాను బాహాటముగా చూపించుకొనుటకు బదులుగా,పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సిలువ వేయబడుట, మరణించుట మరియు పునరుత్థానము చెందుట అనేవి క్రైస్తవ విశ్వాసానికే గుండెకాయ వంటివి. క్రైస్తవుడు నమ్మి నిరీక్షించు ప్రతి విషయము అపాత్రులైన పాపులకొరకు సిలువపైన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పొందిన మరణము చుట్టూ  పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు తాను చేసిన నేరములకొరకు చనిపోలేదు, కాని అపారమైన పరిశుద్ధత నీతియుగల దేవుని యెదుట నిలువబడుటకు విమోచన మరియు నీతి పొందవలసియుండిన పాపుల స్థానములో ఆయన చనిపోయాడు అని చెప్పే దైవతీర్పే పునరుత్థానము. యేసు క్రీస్తు ప్రభువు మరణించలేదు మృతులలోనుండి లేవలేదు అని రుజువుచేయబడితే, క్రైస్తవ్యము తరతరాలుగా కోట్లాదిమందిని మోసము చేయుచున్న ఒక అబద్దమే తప్ప మరేమీ కాదు. క్రైస్తవుడు నిరీక్షణ లేకుండా, నీతిని గురించిన నిశ్చయత లేకుండా, తన పాపములలోనే నిలిచియుండిపోతాడు (1కొరింథీయులకు 15:12-19; రోమీయులకు 4:25, 5:8-11).పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: పరలోకమందును భూమిమీదను తనకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడింది అని యేసు క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పినట్లుగా మత్తయి వ్రాసిన సువార్తలో వ్రాయబడియున్నది (మత్తయి 28:18 చూడండి), అనగా వేరెవరో ఆయనకు ఆ అధికారము ఇచ్చారు అని అర్థమొస్తోంది. యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకంటే ఆ అధికారమును ఆయనకు ఇచ్చిన వారు గొప్పవారు అయి ఉండాలి, అనగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సర్వాధికారము గలిగిన దేవుడు కాలేరు అని! మెట్టుకు, దేవునికి సర్వాధికారము ముందునుంచే ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు అది ఆయనకు ఇవ్వబడాల్సిన అవసరం ఏమిటి? జవాబు: మునుపటి ప్రశ్నలలో ఒకదాని వలెనే, ఇక్కడ ఉన్న సమస్య అంతా ఏమంటేపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

యేసుక్రీస్తు చనిపోలేదు సిలువ కూడా వేయబడలేదు అని ఆధునిక ముస్లింలు ఆరోపించటం సాధారణముగా మనం వింటూనే ఉంటాము. సూరా 4:157ను ప్రామాణికముగా చూపుతూ యేసుక్రీస్తు రూపము ఇస్కరియోతు యూదాపైకి మార్పిడి చేయబడింది అని వారు చెప్పుట కూడా సాధారణముగా వింటూనే ఉంటాము. అంతే కాకుండా, యూదా ఒకసారి యేసువలె కనబడునట్లుగా చేయబడుటవలన ప్రజలు పొరపాటుగా క్రీస్తు స్థానములో ఆయనను సిలువ వేశారు; అందువలన జనసామాన్యము వాస్తవముగా క్రీస్తునే సిలువ వేస్తున్నాము అని అనుకొన్నారు అని కూడా వారు నమ్ముతారు. విచారకరముగా, ఆదిమ ముస్లిం మూలాధార పుస్తకాలలో అటువంటి అభిప్రాయములకు చాలా కొద్దిపాటి ఆధారం కూడా దొరుకదని చాలా మందికి తెలియదు. నిజానికి, ఆదిమ ముస్లిం పండితులందరూ యేసుక్రీస్తు చివరి దినముల గురించి విభేదిస్తూ భిన్నవిభిన్న విశ్వాసాలతో పరస్పర విభేదములు కలిగి ఉన్నారు. ఆదిమ ముస్లిం పండితులందరు కూడా ఒకే అభిప్రాయానికి కట్టుబడియుండక, కొంతమంది క్రీస్తు వాస్తవముగా చనిపోయారు అని నమ్ముతుంటే మరికొందరు దేవుడు ఆయనను చనిపోనియ్యకుండా తిన్నగా పరలోకమునకు పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: తండ్రి తనకంటే గొప్పవాడని యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, ఆ మాట తాను దేవుడు కాదు అని రుజువు చేస్తుంది. దేవునికంటే గొప్పవారు మరి ఎవ్వరూ లేరు. జవాబు: ప్రశ్నించబడిన వాక్య భాగమును ఇక్కడ వ్రాస్తున్నాము: “నేను వెళ్లి మీయొద్దకు వచ్చెదనని మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటిరిగదా. తండ్రి నాకంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు నన్ను ప్రేమించినయెడల నేను తండ్రియొద్దకు వెళ్లుచున్నానని మీరు సంతోషింతురు.” యోహాను సువార్త 14:28 ఆక్షేపకుడు (ముస్లిం)  ఏకేశ్వరోపాసన విశ్వాసం (అనగా ఉనికిగాను వ్యక్తిగాను దేవుడు ఒక్కడే అనే నమ్మకం) కలిగినవాడు. కావున, తనకంటే గొప్పవాడున్నాడని దేవుడు చెప్పటం అంటే అతనికి అర్థంకాదు. అయితే త్రిత్వోపాసకులు నమ్ముచున్నట్లుగా దేవుడు త్రిత్వమైతే అనగా నిత్యుడైన ఒక దేవుడే అవిభక్తమైన (వేరుచేయ సాధ్యము కాని), ముగ్గురు వేరు వేరు వ్యక్తులుగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దైవత్వములోని ఒక సభ్యుడు లేక వ్యక్తి మిగిలిన వారికంటే కొన్ని విషయములలో గొప్పవానిగా కనబడటం అంత జటిలమైన విషయంకాదు. పరిశుద్ధ త్రిత్వమునకు వెలుపల గొప్పది మరేదియు ఎప్పటికిని లేదు అనేది వాస్తవము, అయితే దీనినిపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: యేసుక్రీస్తు దేవుడని ఆయన చేసిన అద్భుతములు రుజువుచేస్తున్నాయి అని కొందరు క్రైస్తవులు నమ్ముతారు. దీనితో ఉన్న సమస్య ఏమంటే, దరీదాపుగా యేసుక్రీస్తు చేసిన ప్రతీ అద్భుతమునకు సమానమైన అద్భుతము పాతనిబంధనలో కనబడుతుంది. యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాల వంటివే పాతనిబంధనలోని చాలా మంది ప్రవక్తలు కూడా చేసారు. అలాంటప్పుడు యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాలు ఆయనను దేవునిగా చేస్తే, ఇతర ప్రవక్తలు చేసిన అద్భుతాలు వారిని దేవుడు/దేవుళ్ళు గా ఎందుకు రుజువుపర్చవు? జవాబు: ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పటకు ముందు, ముస్లింలు తరచుగా పాత నిబంధనలోనుండి ఎత్తి చూపిస్తున్న కొన్ని ఉదాహరణలు మొదటగా ఇవ్వాలని ఇష్టపడుచున్నాం. వాస్తవానికి, ఒక ముస్లిం తన వెబ్సైటులో వ్రాసిన (*) ఉదాహరణలనే ఇక్కడ ఉటంకించుచున్నాము:పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1:8-9 వచనముల ప్రకారముగా దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువునకు పైన వేరొక దేవుడున్నాడు.  కొంతమంది క్రైస్తవులు పై వచనములు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క మానవత్వాన్ని సూచిస్తున్నాయి కాబట్టి, ఒక మానవునిగా ఆయనకు పైన ఒక దేవుడున్నాడు అని అంటారు. అయితే అలా భావిస్తే వచ్చే చిక్కేమంటే,  కేవలం మానవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు దైవత్వం ఆపాదించి ఆయన మానవత్వానికే దైవత్వము కట్టబెట్టారు అనే అపవాదు కలుగవచ్చు. ఇలాంటి సమస్యలన్నీ క్రైస్తవులు ఎలా అధిగమిస్తారు? జవాబు:  ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఆ వచనాలను వాటి పూర్వోత్తరసందర్భములతో పరిశీలించాలి:పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…