ప్రశ్న: పరలోకమందును భూమిమీదను తనకు సర్వాధికారము ఇయ్యబడింది అని యేసు క్రీస్తు ప్రభువు చెప్పినట్లుగా మత్తయి వ్రాసిన సువార్తలో వ్రాయబడియున్నది (మత్తయి 28:18 చూడండి), అనగా వేరెవరో ఆయనకు ఆ అధికారము ఇచ్చారు అని అర్థమొస్తోంది. యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకంటే ఆ అధికారమును ఆయనకు ఇచ్చిన వారు గొప్పవారు అయి ఉండాలి, అనగా యేసు క్రీస్తు ప్రభువు సర్వాధికారము గలిగిన దేవుడు కాలేరు అని! మెట్టుకు, దేవునికి సర్వాధికారము ముందునుంచే ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు అది ఆయనకు ఇవ్వబడాల్సిన అవసరం ఏమిటి? జవాబు: మునుపటి ప్రశ్నలలో ఒకదాని వలెనే, ఇక్కడ ఉన్న సమస్య అంతా ఏమంటేపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

యేసుక్రీస్తు చనిపోలేదు సిలువ కూడా వేయబడలేదు అని ఆధునిక ముస్లింలు ఆరోపించటం సాధారణముగా మనం వింటూనే ఉంటాము. సూరా 4:157ను ప్రామాణికముగా చూపుతూ యేసుక్రీస్తు రూపము ఇస్కరియోతు యూదాపైకి మార్పిడి చేయబడింది అని వారు చెప్పుట కూడా సాధారణముగా వింటూనే ఉంటాము. అంతే కాకుండా, యూదా ఒకసారి యేసువలె కనబడునట్లుగా చేయబడుటవలన ప్రజలు పొరపాటుగా క్రీస్తు స్థానములో ఆయనను సిలువ వేశారు; అందువలన జనసామాన్యము వాస్తవముగా క్రీస్తునే సిలువ వేస్తున్నాము అని అనుకొన్నారు అని కూడా వారు నమ్ముతారు. విచారకరముగా, ఆదిమ ముస్లిం మూలాధార పుస్తకాలలో అటువంటి అభిప్రాయములకు చాలా కొద్దిపాటి ఆధారం కూడా దొరుకదని చాలా మందికి తెలియదు. నిజానికి, ఆదిమ ముస్లిం పండితులందరూ యేసుక్రీస్తు చివరి దినముల గురించి విభేదిస్తూ భిన్నవిభిన్న విశ్వాసాలతో పరస్పర విభేదములు కలిగి ఉన్నారు. ఆదిమ ముస్లిం పండితులందరు కూడా ఒకే అభిప్రాయానికి కట్టుబడియుండక, కొంతమంది క్రీస్తు వాస్తవముగా చనిపోయారు అని నమ్ముతుంటే మరికొందరు దేవుడు ఆయనను చనిపోనియ్యకుండా తిన్నగా పరలోకమునకు పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: తండ్రి తనకంటే గొప్పవాడని యేసుక్రీస్తు చెప్పాడు, ఆ మాట తాను దేవుడు కాదు అని రుజువు చేస్తుంది. దేవునికంటే గొప్పవారు మరి ఎవ్వరూ లేరు. జవాబు: ప్రశ్నించబడిన వాక్య భాగమును ఇక్కడ వ్రాస్తున్నాము: “నేను వెళ్లి మీయొద్దకు వచ్చెదనని మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటిరిగదా. తండ్రి నాకంటె గొప్పవాడు గనుక మీరు నన్ను ప్రేమించినయెడల నేను తండ్రియొద్దకు వెళ్లుచున్నానని మీరు సంతోషింతురు.” యోహాను సువార్త 14:28 ఆక్షేపకుడు (ముస్లిం)  ఏకేశ్వరోపాసన విశ్వాసం (అనగా ఉనికిగాను వ్యక్తిగాను దేవుడు ఒక్కడే అనే నమ్మకం) కలిగినవాడు. కావున, తనకంటే గొప్పవాడున్నాడని దేవుడు చెప్పటం అంటే అతనికి అర్థంకాదు. అయితే త్రిత్వోపాసకులు నమ్ముచున్నట్లుగా దేవుడు త్రిత్వమైతే అనగా నిత్యుడైన ఒక దేవుడే అవిభక్తమైన (వేరుచేయ సాధ్యము కాని), ముగ్గురు వేరు వేరు వ్యక్తులుగా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు దైవత్వములోని ఒక సభ్యుడు లేక వ్యక్తి మిగిలిన వారికంటే కొన్ని విషయములలో గొప్పవానిగా కనబడటం అంత జటిలమైన విషయంకాదు. పరిశుద్ధ త్రిత్వమునకు వెలుపల గొప్పది మరేదియు ఎప్పటికిని లేదు అనేది వాస్తవము, అయితే దీనినిపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ఇస్లామీయ గ్రంథాల (సీరా, హదీత్‌ మరియు ఖుర్‌ఆన్‌) నుండి దిగువనీయబడిన మాటలు దయచేసి గమనించండి. ఇబ్న్‌ఇస్‍హాక్ వ్రాసిన “సీరత్‌ రసూలల్లాహ్‌,” ది లైఫ్‌ఆఫ్‌ముహమ్మద్‌, ఆల్ఫ్రెడ్‌ గియోం అనువాదం, 106వ పేజిపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: యేసుక్రీస్తు దేవుడని ఆయన చేసిన అద్భుతములు రుజువుచేస్తున్నాయి అని కొందరు క్రైస్తవులు నమ్ముతారు. దీనితో ఉన్న సమస్య ఏమంటే, దరీదాపుగా యేసుక్రీస్తు చేసిన ప్రతీ అద్భుతమునకు సమానమైన అద్భుతము పాతనిబంధనలో కనబడుతుంది. యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాల వంటివే పాతనిబంధనలోని చాలా మంది ప్రవక్తలు కూడా చేసారు. అలాంటప్పుడు యేసుక్రీస్తు చేసిన అద్భుతాలు ఆయనను దేవునిగా చేస్తే, ఇతర ప్రవక్తలు చేసిన అద్భుతాలు వారిని దేవుడు/దేవుళ్ళు గా ఎందుకు రుజువుపర్చవు? జవాబు: ఈ ప్రశ్నకు జవాబు చెప్పటకు ముందు, ముస్లింలు తరచుగా పాత నిబంధనలోనుండి ఎత్తి చూపిస్తున్న కొన్ని ఉదాహరణలు మొదటగా ఇవ్వాలని ఇష్టపడుచున్నాం. వాస్తవానికి, ఒక ముస్లిం తన వెబ్సైటులో వ్రాసిన (*) ఉదాహరణలనే ఇక్కడ ఉటంకించుచున్నాము:పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: హెబ్రీయులకు వ్రాసిన పత్రిక 1:8-9 వచనముల ప్రకారముగా దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువునకు పైన వేరొక దేవుడున్నాడు.  కొంతమంది క్రైస్తవులు పై వచనములు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు యొక్క మానవత్వాన్ని సూచిస్తున్నాయి కాబట్టి, ఒక మానవునిగా ఆయనకు పైన ఒక దేవుడున్నాడు అని అంటారు. అయితే అలా భావిస్తే వచ్చే చిక్కేమంటే,  కేవలం మానవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువుకు దైవత్వం ఆపాదించి ఆయన మానవత్వానికే దైవత్వము కట్టబెట్టారు అనే అపవాదు కలుగవచ్చు. ఇలాంటి సమస్యలన్నీ క్రైస్తవులు ఎలా అధిగమిస్తారు? జవాబు:  ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము తెలుసుకోవాలంటే ముందు ఆ వచనాలను వాటి పూర్వోత్తరసందర్భములతో పరిశీలించాలి:పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: యేసు క్రీస్తు ప్రభువు దేవుడైతే, ”నా దేవా, నా దేవా, నన్ను ఎందుకు చెయ్యి విడిచితివి” అని ఎవరికి ప్రార్థన చేయుచున్నారు? (మార్కు 15:34; మత్తయి 27:46) తాను తనకే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నారా? అదే వాస్తవం అయితే, తనను తానే చెయ్యి విడిచిచానని తాను తనకే ఫిర్యాదు చేసుకుంటున్నారా? జవాబు: పరిశుద్ధ గ్రంథములో దేవుని గూర్చి, “దైవం” అనగా అవిభక్తమై ఎవరూ వేరుచేయ సాధ్యముకాని ముగ్గురు విడి విడి వ్యక్తులు, అనగా తండ్రి, కుమారుడు, మరియు పరిశుద్ధాత్మ అని వ్రాయబడియున్నది. మరియు వీరు అవిభక్తముగా ఏకమై ఉంటూ అద్వితీయ త్రియేకదేవునిగా ఉన్నారని తెలియజేస్తుంది. దైవంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులూ నిత్యమూ అవిభక్తమైన వారు కాబట్టి, వారి మధ్య ఒకరిపట్ల మరొకరికి ప్రేమగల అన్యోన్య సహవాసము మరియు సంభాషణ కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి,  ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు సిలువ మీద తాను తనకే ప్రార్థనపూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రశ్న: దేవుడు చనిపోడు కదా, మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభువు దేవుడైతే ఆయన ఎలా చనిపోగలరు? యేసు చనిపోయి ఉన్న ఆ మూడు దినములు  విశ్వమును నడుపుచుండినది ఎవరు? జవాబు: పై ప్రశ్నను వేసినవారు ఆ ప్రశ్నను ఏ కోణం నుండి వేస్తున్నారంటే – మరణము అనగా ‘ఉనికిలో లేకుండుట’ లేక ‘అభావముగా మారుట’, కాబట్టి యేసు చనిపోయారు అంటే, దేవుడు తన ఉనికిని నిలుపు చేశాడు లేక అభావముగా అయ్యాడు అని అర్థం కదా, కాని అది ఎన్నటికి జరుగలేని విషయం గదా! అనే భావనతో ఆ ప్రశ్నను వేస్తున్నారు. ఇక్కడ అసలు సమస్య ఏమిటంటే వారు మరణమునకు తీసుకున్న తప్పు నిర్వచనం.పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మరియు దేవుడైన యెహోవా ఒక్కరేనని తెలియజేయుచున్న నామములు, బిరుదులు మరియు లక్షణముల యొక్క లేఖన భాగాల పట్టిక “ఒక్కడే దేవుడున్నాడు” – 1 కొరింథీయులకు 8:6 పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

ఈ క్లుప్తమైన సమాచారమే క్రీస్తు దైవత్వమును గూర్చి క్రొత్తనిబంధన మనకు ఇస్తున్న సమగ్రమైన సమాచారము అని దీని భావము కాదు. కాని క్రీస్తు దైవత్వమును నిరూపించుటకు ఇది ఒక విధానము.పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…