నిత్యత్వము; అంతములేనిది. ఆది లేనిది అనే అర్థమునిచ్చు అజల్‌ వలె ప్రత్యేకమైనది.

Leave a Reply