ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు మరియు దేవుడైన యెహోవా ఒక్కరేనని తెలియజేయుచున్న
నామములు, బిరుదులు మరియు లక్షణముల యొక్క లేఖన భాగాల పట్టిక
“ఒక్కడే దేవుడున్నాడు” – 1 కొరింథీయులకు 8:6 

వివరణ దేవునికి వాడబడినది యేసుకు వాడబడినది
యెహోవా (నేను ఉన్నవాడను) నిర్గమకాండము 3:14
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:39
యెషయా 43:10
యోహాను 8:24
యోహాను 8:58
యోహాను 18:4-6
దేవుడు ఆదికాండము 1:1
ద్వితీయోపదేశకాండము 6:4
కీర్తన 45:6,7
యెషయా 7:14, 9:6
యోహాను 1:1, 14
యోహాను 20:28
రోమీయులకు 9:5
తీతుకు 2:13
హెబ్రీయులకు 1:8
2 పేతురు 1:1
అల్ఫా ఓమెగ
(మొదటివాడు కడపటివాడు)
యెషయా 41:4
యెషయా 44:6
యెషయా 48:12
ప్రకటన 1:8
ప్రకటన 1:17, 18
ప్రకటన 2:8
ప్రకటన 22:12-16
ప్రభువు యెషయా 45:23 మత్తయి 12:8
అపొస్తలుల కార్యములు 7:59,60
అపొస్తలుల కార్యములు 10:36
రోమీయులకు 10:32
1 కొరింథీయులకు 2:8
1 కొరింథీయులకు 12:3
ఫిలిప్పీయులకు 2:10,11
రక్షకుడు యెషయా 43:3
యెషయా 43:11
యెషయా 63:8
లూకా 1:47
1 తిమోతికి 4:10
మత్తయి 1:21
లూకా 2:11
యోహాను 1:29
యోహాను 4:42
తీతుకు 2:13
హెబ్రీయులకు 5:9
రాజు కీర్తనలు 95:3
యెషయా 43:15
1 తిమోతికి 6:14-16
ప్రకటన 17:14
ప్రకటన 19:16
న్యాయాధిపతి ఆదికాండము 18:25
కీర్తనలు 50:4, 6
కీర్తనలు 96:13
యోహాను 5:22
2 కొరింథీయులకు 5:10
2 తిమోతికి 4:1
వెలుగు 2 సమూయేలు 22:29
కీర్తనలు 27:1
యెషయా 42:6
యోహాను 1:4, 9
యోహాను 3:19
యోహాను 8:12
యోహాను 9:5
బండ ద్వితీయోపదేశకాండము ౩2:3,4
2 సమూయేలు 22:32
కీర్తనలు 89:26
యోహాను 1:4,9
1 కొరింథీయులకు 10:3,4
1 పేతురు 2:4-8
విమోచకుడు కీర్తన 130:7, 8
యెషయా 48:17
యెషయా 54:5
యెషయా 6౩:9
అపొస్తలుల కార్యములు 20:28
ఎఫెసీయులకు 1:7
హెబ్రీయులకు 9:12
మన నీతి యెషయా 45:24 యిర్మియా 20:28
రోమీయులకు 3:21-22
భర్త యెషయా 54:5
హోషేయ 2:16
మత్తయి 25:1
మార్కు 2:18, 19
(పెండ్లి కుమారుడు)
2 కొరింథీయులకు 11:2
ఎఫెసీయులకు 5:25-32
ప్రకటన 21:2, 9
గొఱ్ఱెల కాపరి ఆదికాండము 49:24
కీర్తనలు 23:1
కీర్తనలు 80:1
యెహెజ్కేలు
యోహాను 10:11, 16
హెబ్రీయులకు 13:20
1 పేతురు 2:25
1 పేతురు 5:4
సృష్టికర్త ఆదికాండము 1:1
యోబు 33:4
కీర్తనలు 95:5, 6
కీర్తనలు 102:25, 26
యెషయా 40:28
యోహాను 1:2, 3, 10
కొలొస్సయులకు 1:15-18
హెబ్రీయులకు 1:1-3, 10
జీవమునిచ్చువాడు ఆదికాండము 2:7
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:39
1 సమూయేలు 2:6
కీర్తనలు 36:9
యోహాను 5:21
యోహాను 10:28
యోహాను 11:25
పాపము క్షమియించువాడు నిర్గమకాండము 34:6-7
నెహెమ్యా 9:17
దానియేలు 9:9
యోహాను 4:2
మార్కు 2:1-12
అపొస్తలుల కార్యములు 26:18
కొలొస్సయులకు 2:13
కొలొస్సయులకు 3:13
మనలను స్వస్థపరచు యెహోవా నిర్గమకాండము 15:26 అపొస్తలుల కార్యములు 9:34
సర్వవ్యామి కీర్తనలు 139:7-12
సామెతలు 15:3
మత్తయి 18:20
మత్తయి 28:20
ఎఫెసీయులకు 3:17; 4:10
సర్వజ్ఞాని 1 రాజులు 8:39
యిర్మియా 17:9, 10, 16
మత్తయి 11:27
లూకా 5:4-6
యోహాను 2:25
యోహాను 16:30
యోహాను 21:17
అపొస్తలుల కార్యమలు 1:24
సర్వశక్తిమంతుడు యెషయా 40:10-31
యెషయా 45:5-13, 18
మత్తయి 28:18
మార్కు 1:29-34
యోహాను 10:18
యూదా 24
సృష్టికి పూర్వమునుండి ఉన్నవాడు ఆదికాండము 1:1 యోహాను 1:15, 30
యోహాను 3:13, 31, 32
యోహాను 6:62
యోహాను 16:28
యోహాను 17:5
నిరంతరుడు కీర్తనలు 102:26, 27
హబక్కూకు 3:6
యెషయా 9:6
మీకా 5:2
యోహాను 8:58
మార్పులేనివాడు మార్పులేనివాడు
యాకోబు 1:17
యెషయా 46:9, 16
హెబ్రీయులకు 13:8
ఆరాధన పొందుకునేవాడు మత్తయి 4:10
యోహాను 4:24
ప్రకటన 5:14
ప్రకటన 7:11
ప్రకటన 11:16
మత్తయి 14:33
మత్తయి 28:9
యోహాను 9:38
ఫిలిప్పీయులకు 2:10, 11
హెబ్రీయులకు 1:6
దైవికాధికారముతో మాట్లాడువాడు “ఇదే యెహోవా వాక్కు…” అనే మాటలు వందల సార్లు వాడబడినవి మత్తయి 5:21-48
మత్తయి 23:34-37
యోహాను 7:46
“నిశ్చయముగా నేను మీతో చెప్పునదేమనగా…”

(Jesus – A Biblical Defense of His Deity
by Josh McDowell and Bart Larson
Here’s Life Publishers, (c) 1983, ISBN 0-86605-114-7
Source)

Leave a Reply