ఆద్‌ అనే ఒక జాతి ప్రజలు నోవాహు తరువాత కాలంలోజీవించినట్లు  ఖుర్‌’ఆన్‌లో మనము చూస్తాము. ఆద్‌ జాతి ప్రజలు అధికమైన భాగ్యవంతులు, అయినను, వారు దేవుని యెడల అవిధేయత కలిగిన ప్రజలు. ఆద్‌ జాతి ప్రజలను దేవుడు పడమటి గాలిని విసరింప చేసి నాశనము చేసినట్లుగా ఖుర్‌’ఆన్‌ తెలియజేస్తుంది. దేవుని దిక్కరించినవారికి కలుగు దుర్గతిని ఎట్టిదో తెలియజేయుటకు ముహమ్మద్‌ తరచుగా ఆద్‌ జాతి ప్రజలను దృష్టాంతములుగా చూపుతుండేవాడు. Post Views: 5పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

A.S. అనేది అలైహి స్సలామ్ యొక్క సంక్షిప్త పదము, తెలుగులో సంక్షిప్తముగా “అలైహి” అని కూడా పిలుస్తారు. “అలైహి” లేక “అలైహి స్సలామ్‌” అనగా (దేవుని) సమాధానము ఆయనతో/ఆయనపై ఉండును గాక! “అలైహ స్సలామ్‌” అనగా సమాధానము ఆమెతో ఉండును గాక! Post Views: 6పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

After Hijra. అనగా హిజ్రా తరువాత. ఈ తేదీనుండి ముస్లింలు తమ కాలమును/తేదీలను లెక్కిస్తారు. హిజ్రా (هِجْرَة), హిజ్రాహ్ లేదా హిజ్రత్ మహమ్మదు ప్రవక్త మరియు అతని అనుయాయులు మక్కా నుండి మదీనాకు క్రీ.శ. 622, జూలై 16న వలసవెళ్ళారు. ఈ వలస వెళ్ళడాన్నే హిజ్రత్ అని అంటారు. ముస్లింలు ఇక్కడినుంచి తమ శకమును లెక్కించుకుంటారు. క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు శకముకు బదులుగా, హిజ్రాకు పూర్వము మరియు హిజ్రాకు తరువాత అని వారు కాలమును లెక్కించుకుంటారు. ముస్లింల కాలెండరు నుంచి క్రైస్తవుల కాలెండరు తేదీలను తెలుసుకునే విధానము Post Views: 7పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ ZABUR § ZACHARIAH § ZAID B. AMR § ZAID B. THABIT § ZAID; ZAYD; ZAID B. MUHAMMAD § ZAINAB BINT ALI § ZAINAB BINT JAHSH § ZAINAB BINT KHUAZIMAH § Father ZAKARIA § ZAKAT; ZAKAH § ZAMZAM, THE WELL OF § ZANZABIL § ZAQQUM § ZAYNAB BINT ALI § ZECHARIAH § ZERO § ZEYD § ZIHAR § ZIMMI § ZINDANI, Sheikh Abdul Majeed § ZUHAIR § ZUL-QARNEYN § ZWEMER, SAMUEL Post Views: 5పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ WADD § WADUD, AMINA § WAFAT § WAHABISM § WAHI; WAHY § WAJIB § WANSBROUGH § WAR § WARAQA B. NAUFAL § WASILAH § WASSALAAM § WATER § WEATHER § WIDOWS § WIGS § WILLS AND BEQUEST § WIND, THE § WINE § WITNESSES § WIVES § WOMAN IMAM § WOMEN § WOOD, THE DWELLERS IN THE § WOOLS § WORD OF GOD § WORSHIP § WUDHU § WUSHU Post Views: 4పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ UBAIDULLAH B. JASH; UBAYDULLAH B. JASH § UBAYY B. KA’AB § UHUD, BATTLE OF § UKL § ‘ULAMA’; ULEMA § UMAR; OMAR § UMM KHULTHUM § UMMA § UMMAYAD § UMRA; ‘UMRA § UNBELIEVERS § URINE § ‘URFI MARRIAGE § USUL-E-DIN § USURY § UTHMAN B. AL-HUWAYRITH § UTHMAN IBN AFFAN § UZAIR § UZZA, AL- Post Views: 6పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ TABARI, AT- § TABLE, THE, SPREAD § TABLET, THE ETERNAL § TABLETS OF MOSES § TABUK § TAFSIR § TAGHUT § TAHARAT § TAHRIF § TAHRIF-I-LAFZI § TAHRIF-I-MANAWI § TAHRIR, AL- § TAHUR § TAKBIRAH § TALAQ § TALIB, ABU § TALUT § TAMARISKS § TAQIYYA § TARGUM § TARIQA § TARIKH-E-ELAHI § TASNIM § TATOO § TAURAT § TAWAF § TAWBA; TAWBAH § TAWHID; TAUHID; TAWHEED § TA’ZIYEH § TEN COMMANDMENTS § TENT § TERROR § THAMUD § THE HOLY LAND § THEFT § THREATS § THUNDER § TIME § TISDALL, WILLIAM ST. CLAIR § TOLERANCE § TORAH § TORTURE § TOWER §పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…

§ SAAWS § SABBATH § SABEANS; SABAENS; SABIANS § SACRIFICE § SADAQA; SADAQAH § SAFA, AS-, AND AL-MARWAH § SAHABA § SAHIH § SAIBAH § SAFIYA BINT HUYAI § SAJDAH § SALAAM § SALAT; SALAAT § SALIH § SALSABIL § SALVATION § SAMARITAN; SAMIRI, AL- § SAMARKAND CODEX § SAMSON § SANCTUARY § SAS § SATAN § SATANIC VERSES § SAUDA § SAUL § SAVIOR § SAW § SAWM § SAWS § SAYYID § SCHOOLS OF ISLAMIC LAW § SCHUON § SCIENCE IN THE QUR’AN § SCRIPTURE § SCRIPTURE, People of the § SEA § SEAL OF PROPHETHOOD § SEAL OF THE PROPHETS § SEAS,పూర్తి వ్యాసమును ఇక్కడ చదవండి…